Årsberättelse 2022

ENERGYSAMPO CCU

Samarbete i syfte att främja cirkulär ekonomi och koldioxidneutral energiproduktion

Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla Westenergys verksamhet samt främja utvecklingen av cirkulär ekonomi. Vår vision är att Westenergys anläggning ska producera koldioxidneutral energi senast i början av 2030-talet.

Det första steget mot koldioxidneutral energiproduktion togs år 2022 när projektet EnergySampo CCU inleddes. CCU är en förkortning av carbon capture and utilisation, vilket betyder att man tar tillvara och utnyttjar kol. Syftet med projektet är att bredvid Westenergys avfallsförbränningsanläggning bygga en anläggningshelhet för tillverkning av syntetisk metan, det vill säga LSNG. I processen tas koldioxid från rökgaserna tillvara från Westenergys anläggning. Tillvaratagen koldioxid kombineras med väte som har producerats med vindkraft och då bildas gasformig syntetisk metan. Slutligen kondenseras gasformig metan, vilket ger ett koldioxidneutral bränsle för den tunga trafiken och sjöfarten.

Produktionsvolymen för syntetisk metan uppskattas till cirka 7 500 ton om året, vilket täcker det årliga bränslebehovet för cirka tusen lastbilar eller två passagerarfärjor som trafikerar mellan Vasa och Umeå. Utöver detta producerar processen cirka 100 gigawattimmar el om året, vilket utnyttjas i fjärrvärmeproduktionen. Koldioxidutsläppen från Westenergys anläggning minskade med nästan en fjärdedel efter att anläggningshelheten togs i bruk. Projektet är en ny sektorkoppling mellan avfallshantering, energiförsörjning och den kemiska industrin.

Den nya affärsverksamheten har även exportpotential inom den globala energitekniken. I projektet deltar ett flertal finländska exportföretag inom väteekonomi och utnyttjande av koldioxid och deras avancerade lösningar demonstreras i LSNG-anläggningen i en kommersiell skala. Utöver Westenergy är bland annat Oy Danfoss Ab, EPV Energia Oy, Hitachi Energy Finland Oy, Ab Stormossen Oy, Vasa Elektriska, WOIMA Finland Oy samt Wärtsilä Finland Oy samarbetspartner i projektet. AFRY Finland Oy fungerar som planeringskonsult i projektet och konsortiet får hjälp från teknikcentret Merinova.

 

Produktionsvolymen för syntetisk metan uppskattas till cirka 7 500 ton om året

För närvarande pågår en förhandsplanering och vi söker finansiering för projektet. Ifjol inledde vi ett förfarande vi miljökonsekvensbedömning tillsammans med Ramboll Finland Oy och inom ramen för den här processen har vi också ordnat informationstillfällen. Vi strävar efter att under våren göra de slutliga teknikvalen och göra projektets förberedelser så långt färdiga att vi efter att ha erhållit finansiering snabbt kan inleda projektet. Syftet är att grunda ett projektbolag för att förverkliga projektet och Westenergy är delägare i detta.

Världsläget har påskyndat den gröna övergången och man försöker avstå från fossila bränslen enligt en snabbare tidsplan. Vi på Westenergy strävar efter att för egen del främja cirkulär ekonomi och koldioxidneutral energiproduktion med hjälp av projektet EnergySampo CCU. Vi fortsätter att arbeta för en renare och mer hållbar värld under år 2023.

 

MILJÖ

Ansvarsfull energiproduktion

Det är viktigt för oss att vår energiproduktion är så ren och ansvarsfull som möjligt. Vi uppfyller de förpliktelser som har fastställts i miljötillstånden, till exempel med hjälp av olika mätningar, den teknik som används och hantering av restprodukter och vi strävar efter att kontinuerligt utveckla vår verksamhet till att bli miljövänligare.

Vid uppföljningen av verksamhetens miljökonsekvenser spelar kontrollen av utsläppen i luften en central roll. I diagrammen nedan kan du se resultaten från de fortlöpande mätningarna av utsläppen i luften, där en hel cirkel anger det gränsvärde för föroreningar som har fastställts i miljötillståndet och det gråfärgade området inne i cirkeln anger haltens utfall år 2022. Diagrammen visar att rökgasreningen vid Westenergys anläggning ligger på en mycket hög nivå. Vi arbetar fortfarande för att effektivisera rökgasreningen och vårt mål är att vi i framtiden även ska kunna ta tillvara och utnyttja den koldioxid som rökgaserna innehåller.

 

Resultat från fortlöpande mätningar år 2022

Resultat från engångsmätningar 2022

Utöver utsläppen i luften kontrollerar vi också kondensvattnet som uppstår vid rökgasreningen samt områdets yt- och grundvatten. Ifjol kompletterades kontrollprogrammet för grundvatten vad gäller området för mellanlagret. Inga betydande ändringar i kondensvattnets sammansättning eller yt- och grundvattnets kvalitet har observerats under verksamhetstiden.

Verksamhetens konsekvenser för trädbeståndet och växtligheten i det närliggandet området följs också noggrant upp. Den stuplav som växer i skyddsområdet Vedahugget i anläggningens närhet hör till de arter som följs upp och dess förekomst kontrolleras regelbundet av en utomstående inspektör. Förekomsten av stuplav har inte märkbart förändrats under anläggningens driftstid. Vi deltar också i en mer omfattande undersökning av bioindikatorer, genom vilken vi får information om hur utsläppen i luften påverkar växtligheten. Dessutom deltar vi i den omfattande gemensamma uppföljning av luftkvaliteten som sker i hela Vasa och Korsholm.

Granskning av avfallskvalitet

I motsats till många andra energiproduktionsanläggningar är de råvaror som används i Westenergys anläggning av mycket varierande sammansättning och resan från avfallsproducenten till anläggningen är inte alltid helt okomplicerad. För att vi ska kunna säkerställa att det bränsle som levereras till anläggningen har egenskaper som lämpar sig för energiutvinning och inte medför problem för utrustningen eller rökgasreningen har vi genomfört undersökningar av avfallets sammansättning. Ifjol undersökte vi cirka 80 avfallslass och tog även i bruk ett nytt område och en hall för mellanlagring, som garanterar ett modernt och renligt sätt att tillfälligt lagra och undersöka avfallet. I år strävar vi efter att utveckla våra undersökningsmetoder så, att vi kan sålla en ännu större mängd avfall än tidigare och på så sätt få en mer heltäckande bild av bränslets sammansättning.

 

Hantering av restprodukter

Vederbörlig hantering och undersökning av de restmaterial som anläggningens verksamhet orsakar utgör en central del av vårt miljöansvar. Vi strävar även efter att hantera och återvinna dessa material på ett hållbart sätt.

Verksamheten vid Westenergys anläggning ger upphov till bottenslagg som består av till exempel aska, glas, metall, keramik och sten. De största metallbitarna separeras från bottenslagget och styrs till återvinning redan vid Westenergys anläggning. Suomen Erityisjäte Oy, som år 2022 hanterade cirka 33 000 ton av anläggningens bottenslagg ansvarar för den fortsatta hanteringen av bottenslagget. Mineralämnena i bottenslagget ersätter natursand och -grus i till exempel vägkonstruktioner och betongprodukter. Det metaller som bottenslagget innehåller återvinns som råmaterial inom metallindustrin. På så sätt kan vi återanvända värdefulla råvaror.

Verksamheten vid Westenergys anläggning ger också upphov till pannaska och avfall från rökgasreningen, sammanlagt cirka 6 000 ton om året. Askan består av rengöringskemikalier och föroreningar bundna till dem. Fortum Waste Solutions Oy ansvarar för den fortsatta hanteringen av askan. En del av askan behandlas på askraffinaderiet och en del av askan stabiliseras med hjälp av cement och deponeras därefter.

 

SÄKERHET OCH ARBETSHÄLSA

Hela personalen är med och främjar arbetssäkerheten

Vårt mål inom arbetssäkerhet och -hälsa är att skapa sådana arbetsförhållanden där var och en kan arbeta på ett säkert sätt och där de anställda trivs och mår bra.

År 2022 inträffade inte en enda arbetsolycka vid Westenergy och Westenergy har redan i två och ett halvt år varit en olycksfri arbetsplats. Vi strävar efter att förbättra säkerheten på många olika sätt. Vi förutsätter att alla anställda har beredskap i första hjälpen och har ett Arbetssäkerhetskort. Vi uppmuntrar både den egna personalen och andra arbetstagare att aktivt iaktta sin omgivning ur arbetssäkerhetens perspektiv och rapportera om observerade utvecklingsobjekt. Ifjol gjordes cirka 50 sådana säkerhetsobservationer. Observationerna behandlas för att utreda de grundläggande orsakerna och utgående från förra årets observationer byggdes till exempel arbetsytor och olika beteckningar och skyltar lades till i arbetsmiljön. År 2022 fokuserade vi på att förbättra säkerheten särskilt i samband med mottagningen av avfall. Detta var också aktuellt med tanke på att det nya lagerområdet och vågstationen förde med sig mänga ändringar i mottagningsverksamheten.

Riskbedömning utgör ett viktigt redskap vid utvecklingen av arbetssäkerheten och arbetarskyddskommittén ansvarar för upprätthållandet av denna. Arbetarskyddskommittén samarbetar även aktivt med företagshälsovården för att främja personalens säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Säkerheten utvecklas också genom att hålla säkerhetskvarter om aktuella teman för personalen, till exempel användningen av nya arbetsredskap och -förnödenheter.

Ur arbetssäkerhetens perspektiv är årsservicen av anläggningen en årligen återkommande utmaning, eftersom upp till 120 personer då kan arbeta samtidigt vid anläggningen och varje arbetstagare försöker slutföra sin arbetsuppgift så effektivt som möjligt. Coronarestriktionerna har under de senaste åren orsakat extra utmaningar vid planeringen av årsservicen. En arbetsgrupp har tillsatts för att planera arbetssäkerheten under årsservicen och ifjol tog vår fältarbets- och utvecklingsingenjör Janne huvudansvaret för att organisera säkerhetsfrågorna under årsservicen. Här nedan kan du läsa om vår fältarbets- och utvecklingsingenjör Jannes erfarenheter av förbättrandet av arbetssäkerheten och mottagningen av avfall.

 

 • Arbetsolyckor
  0
 • Personalens sjukfrånvaro
  0
  %
 • Säkerhetsobservationer
  0

 
 

JANNE SUORAUHA:
Arbete med att förbättra säkerheten

 
 

Jag blev första gången bekant med Westenergys verksamhet i samband med årsservicen år 2020. Jag arbetade då i ett företag inom säkerhetsbranschen som Westenergy hade köpt säkerhetsövervakning av för den tid årsservicen varade. Efter årsservicen genomförde jag en period med fokus på mottagning av avfall, under vilken vi arbetade för att förbättra verksamhetens arbetssäkerhet.

Ifjol tog man på Westenergy i bruk en ny infartsväg, en obemannad vågstation och ett område för mellanlagring och jag anställdes av Westenergy som fältarbets- och säkerhetskoordinator. Jag arbetade med dessa nya funktioner och med utvecklingen av arbetssäkerheten i anslutning till dem. För närvarande är min befattningsbenämning fältarbets- och utvecklingsingenjör. Jag har till uppgift att säkerställa att verksamheten vid mottagningen av råvaror och kemikalier på Westenergys anläggning är så effektiv och säker som möjligt. I mitt arbete har samarbetet med chaufförerna stor betydelse och jag hjälper dem använda den nya obemannade vågstationen och det nya systemet för passerkontroll. Till Westenergys anläggning levereras dagligen upp till 50 transporter och antalet chaufförer uppgår till flera hundra. Därför är det viktigt att transporterna sker smidigt och säkert. Det bästa i mitt arbete är att jag får arbeta med människor. Verksamheten utvecklas i samarbete och jag har fått många goda förslag av chaufförerna om hur säkerheten skulle kunna förbättras.

Jag ansvarar också för koordineringen av säkerhetsfrågor i samband med årsservicen. Under årsservicen arbetar upp till 100 personer vid anläggningen och min uppgift är att säkerställa deras arbetssäkerhet och säkra arbetsmetoder. Jag ansvarar till exempel för säkerhetsintroduktionerna, handledningen och övervakningen tillsammans med Rescue Team Finland Oy:s anställda.

Jag har redan i två decennier arbetat med uppgifter inom säkerhetsbranschen, till exempel i samband med olika slags evenemang och tillställningar. Säkerhet är starkt närvarande även på fritiden, eftersom jag fungerar som enhetschef för den frivilliga brandkåren och som ordningsvakt.

Jag har allt från början haft en positiv bild av Westenergy. Jag gillar arbetsmiljön och det positiva arbetsklimatet. Jag har kommit bra med i arbetsgemenskapen fastän jag började arbeta hos Westenergy under pandemin, då alla kontakter hölls på en minimal nivå. Till min utbildning är jag ingenjör inom energi- och miljöteknik och därför är Westenergy en trevlig arbetsplats även med tanke på energiproduktion och cirkulär ekonomi.

PERSONAL

 

Vi skapar bra förutsättningar för personalens utveckling

Utvecklingen av personalens yrkeskunskap spelar en nyckelroll vid Westenergy. I samband med de årliga utvecklingssamtalen upprättas en personlig utbildningsplan, där man kartlägger bolagets behov och de områden inom vilka man vill att arbetstagaren ska utvecklas och fördjupa sina kunskaper. År 2022 ordnades sammanlagt 67 utbildningsdagar för personalen.

Distansarbete en del av arbetspraxis

Coronapandemin medförde ändringar av arbetspraxis även för Westenergy. Distansarbete har kommit för att stanna och en stor del av kontorspersonalen har övergått till delvis distansarbete. Distansarbete ger flexibilitet i arbetet med leder oundvikligen till att man inte träffar sina arbetskamrater så ofta. Vi håller kontakt med varandra genom till exempel dagliga morgonöversikter, som dagligen sammanför hela personalen för en stund, oavsett var arbetstagarna fysiskt befinner sig. Deltagandeprocenten i morgonöversikterna har varit hög från början av pandemin då man började hålla möten på distans.

Rekreation som stöd för välbefinnande på arbetsplatsen

Rekreation är viktig med tanke på välbefinnande på arbetsplatsen och hjälper till att skapa gemenskap. Hos Westenergy planerar gruppen för välbefinnande på arbetsplatsen varje år något trevligt att göra tillsammans. Ännu i början av år 2022 gjorde coronapandemin och -restriktionerna det svårt att ordna gemensamma tillställningar och i ställe för att ordna rekreationsevenemang beslutade vi göra en donation till den humanitära hjälpen i Ukraina. När coronasituationen lättade på hösten fick personalen bekanta sig med verksamheten vi avfallsförbränningsanläggningen i Liberec i Tjeckien. Vi skaffade också TyKy-sedlar åt personalen, med vilka vi uppmuntrar de anställda till rekreation och till att ta hand om sitt välbefinnande på fritiden. Personalen har också tillgång till ett mångsidigt gym

Studentsamarbete

År 2022 arbetade sammanlagt 47 personer hos Westenergy. Av dessa var ett tiotal sommararbetare, som vikarierade inom produktionen, underhållet och med olika slags kontorsarbeten och skötte underhållet av grönområdena. En stor del av sommararbetarna var studerande och vi samarbetar även med studerande till exempel vad gäller slutarbeten. Ifjol blev två slutarbeten färdiga och de gällde utvecklingen av anläggningens underhållsverksamhet och -system.

Westenergys personal i siffror år 2022: