Årsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 1.1. – 31.12.2022

Westenergy Oy Ab registrerades i handelsregistret 1.1.2008. Bolagets handelsregisternummer är 2165379 – 9 och hemorten är Korsholm. Bolaget ägs av Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy och Vestia Oy. Den gångna räkenskapsperioden var bolagets fjortonde. Westenergys huvudsakliga verksamhet är att driva en avfallsförbränningsanläggning. Bolaget verkar enligt självkostnadsprincipen och delar inte ut dividend.

Bolaget har låtit bygga en anläggning specialiserad på energiutvinning från och förädling av icke återvinningsbart kommunalt avfall på den tomt bolaget äger i Kvevlax i Korsholm och säljer tjänster åt aktieägarna enligt självkostnadsprincipen. Anläggningen stod färdig och togs i bruk i augusti 2012. Den energi anläggningen producerar förädlas till el och fjärrvärme i den anläggningshelhet som ägs av samarbetspartnern Vasa Elektriska Ab.

Under år 2022 strävade man på Westenergy Oy Ab:s anläggning fortsättningsvis efter att upprätthålla en bra användningsgrad. Årsrevisionen kunde genomföras effektivt, till och med lite snabbare än tidsplanen, och alla planerade arbeten utfördes. Underhållskostnaderna hölls väl under kontroll under det gångna året. Westenergys anläggning fungerade störningsfritt under hela året. Användningsgraden uppgick till 100 %, med undantag för årsrevisionen. En sådan tillförlitlig verksamhet var naturligtvis också en förutsättning för pålitliga energileveranser. Energileveranserna genomfördes helt enligt planerna. Under året kunde man också effektivt utnyttja lagring av spillvärme tillsammans med Vasa Elektriska. Allt detta hade en stor ekonomisk betydelse för bolaget.

Energipriserna varierade kraftigt under året. Intäkterna från energiförsäljningen var märkbart högre än under tidigare år. Portavgifterna var förra året lägre än tidigare. Westenergys omsättning var lägre än året innan. Man bör komma ihåg att år 2021 var ett exceptionellt år i Westenergys historia och därför är det svårt att göra en jämförelse. Vid en jämförelse med tidigare år var omsättningen på motsvarande nivå.

Coronapandemin orsakade begränsningar ännu i början av år 2022 och medförde osäkerhet. Westenergy har klarat sig genom pandemin utan några större problem. I början av år 2022 sågs en liten ökning av sjukfrånvaro. Den världsomfattande kris som coronapandemin och kriget i Ukraina har orsakat har även lett till höga kemikaliepriser. Westenergys priser på kemikalier steg märkbart under året. Även i detta fall har anläggningens utmärkta funktion hållit kostnaderna skäliga. Den specifika kemikalieförbrukningen har varit under kontroll och på detta sätt har man kunnat begränsa kostnadseffekterna.

Bottenslagg uppstod och hanterades på samma sätt som tidigare år. Utvecklingsarbetet kring vidareförädling av bottenslaggen i samarbete med våra samarbetspartner Lakeuden Etappi Oy och Suomen Erityisjäte Oy har lett till resultat. Hanteringen av bottenslagg och verksamhetsmodellerna i anknytning till den har ytterligare effektiverats, hanteringen har varit stabil, kostnadseffektiv och kostnaderna är enkla att förutse. Under den senaste räkenskapsperioden har Suomen Erityisjäte Oy svarat för hanteringen av bottenslagg.

Under räkenskapsperioden 2022 uppgick bolagets investeringar till totalt 2,4 miljoner euro. Den mest betydande investeringen (år 2022) var investeringen i ett mellanlager och en ny infartsväg. Detta projekt inkluderade ett nytt mellanlager för avfall, en lagerhall, en ny infartsväg, vågar med tillhörande byggnader samt arrangemang för passagekontroll. Denna investering blev färdig och togs i bruk under sommaren. Övriga investeringar som förverkligades under perioden var bland annat en ändring av fastighetsautomationssystemet.

Westenergys investeringar under åren 2021–2022 har för sin del höjt avskrivningarna. Avskrivningarna har dock som helhet minskat från året innan, eftersom de långfristiga (10 år) avskrivningarna har avskrivits. Bolagets styrelse har också fattat ett beslut om ett nytt avskrivningsprogram. Enligt avskrivningsprogrammet har Westenergy från och med början av år 2022 övergått till maximala avskrivningar för fastigheternas och konstruktionernas del. Detta motsvarar bättre fastigheternas konditionsutveckling.

Bolagets kassaflöde är bra och bolaget har väl klarat av sina ekonomiska ansvarsförbindelser. Bolaget har inte behövt ta mer lån för att finansiera sina investeringar under år 2022. Under året förnyades en betydande del av Westenergy Oy Ab:s finansiering.

Westenergy har bearbetat sin strategi under det gångna året. Bolagets långsiktiga strategi definieras långt av EU:s och Finlands mål i klimatfrågor och frågor kring cirkulär ekonomi. Westenergy fattar beslut om och söker framtida lösningar tillsammans med sina ägarbolag och eventuella övriga samarbetspartner. Westenergy har varit en föregångare inom sin bransch vid fastställandet av ett Green Deal-paket för branschen, vilket har lett till inledandet av nationella förhandlingar under ledning av miljöministeriet. Dessa förhandlingar pågår fortfarande. Westenergy är starkt med och stöder undersöknings- och forskningsprojekt som baserar sig på cirkulär ekonomi-tänkandet och klimatfrågor. Bolaget haft tätt samarbete kring dessa teman med ett flertal samarbetspartner. Utgående från strategiarbetet har man under räkenskapsperioden fört framåt ett antal utvecklingsprojekt i anslutning till bland annat tillvaratagande och utnyttjandet av koldioxid, förädling av grön väte samt mer effektivt utnyttjande av biobränslen.

År 2022 inledde Westenergy projektet Energy Sampo CCU tillsammans med flera samarbetspartner. Syftet med projektet är att planera och bygga den nya generationens anläggning för produktion av syntetisk metan (LSNG) bredvid Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Man ansöker om offentlig finansiering för projektet och efter att finansieringen har säkerställts förväntas investeringsbeslutet fattas under år 2023. Projektet Energy Sampo CCU stödjer Finlands resa mot en koldioxidneutral framtid i enlighet med EU:s mål ”Fit for 55”. Projektet gör det möjligt att frångå fossila importerade bränslen och är ett steg mot en koldioxidneutral fjärrvärmelösning i Vasaregionen. Projektet är det först verkligt betydande skedet i Westenergys strategi mot en koldioxidneutral framtid.

Westenergy förbinder sig till att följa den kvalitets- och miljöpolitik samt företagshälsovårds- och arbetssäkerhetspolitik som uppgjorts för bolaget. Med sina certifierade system strävar Westenergy efter att kontinuerligt och övergripande utveckla verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet. Med hjälp av företagshälsovårds- och arbetssäkerhetssystem kan man genom att identifiera och kontrollera riskerna säkerställa personalens hälsa och funktionsförmåga samt höja nivån på bolagets arbetssäkerhets- och företagshälsovårdsverksamhet. Med de åtgärder och program som finns fastställda i bolagets miljösystem strävar Westenergy efter att kontrollera miljöriskerna. Westenergy rapporterar huvudsakligen till sina intressenter om utvecklingen av kvalitets-, miljö samt företagshälsovårds- och arbetssäkerhetsaspekterna genom sin årsberättelse. Westenergys ledningssystem uppfyller kraven i kvalitets- (ISO 9001:2015) och miljöstandarderna (ISO 14001:2015) samt kraven i arbetssäkerhets- och arbetshälsostandarderna (ISO 45001:2018). Systemet har reviderats under år 2022, både internt och av en utomstående, oberoende revisor.

Vid början av räkenskapsperioden hade bolaget 34 anställda, och vid räkenskapsperiodens slut 37 anställda. I medeltal har antalet anställda under året varit 36 personer. De av bolaget utbetalda lönerna och arvodena uppgick år 2022 till 2 609 547 euro. I följande tabell visas nyckeltal som rör personalen.

Under den avslutade räkenskapsperioden har bolagets styrelse bestått av Paavo Eloniemi (ordförande), Ragnvald Blomfeldt (viceordförande), Paavo Hankonen, Antti-Kalle Levijoki (fram till 16.6.2022), Jouko Huumarkangas (från och med 16.6.2022), Teuvo Suominen och Harri Virtanen.

Den 25 november 2022 hölls en extra bolagsstämma. Mandatet för en styrelseledamot upphör enligt bolagsordningen när den andra bolagsstämman efter valet slutar, vilket innebär att aktieägarna den 12 december 2022 utan att sammanträda beslutade välja ovan nämnda styrelseledamöter, dvs. Paavo Eloniemi (ordförande), Ragnvald Blomfeldt (viceordförande), Paavo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Teuvo Suominen och Harri Virtanen till styrelseledamöter på nytt.

Styrelsen har sammanträtt sammanlagt 11 gånger under den gångna räkenskapsperioden.

Olli Alhoniemi har fungerat som bolagets verkställande direktör. CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy har fungerat som bolagets ordinarie revisor, med Kristian Berg, CGR, som huvudrevisor.

Den extra bolagsstämman den 25 november 2022 befullmäktigade bolagets styrelse att fatta beslut om en aktieemission riktad till Ab Ekorosk Oy, där högst 1 100 000 nya aktier emitteras. Westenergy Oy Ab:s styrelse fattade den 15 december 2022 beslut om en riktad aktieemission, där man erbjöd 1 062 819 nya aktier till Ab Ekorosk Oy, genom undantag från aktieägarnas teckningsrätt, till priset 2,48774 euro per aktie, det vill säga sammanlagt 2 644 018 euro. Orsaken till den riktade aktieemissionen var ett i 9 kap. § 4 1 mom. i aktiebolagslagen avsedda vägande skäl, eftersom dess syfte är att stärka bolagets ekonomiska ställning samt garantera en tillräcklig tillgång på råvaror. Teckningstiden var 1.1–31.1.2023. Alla aktier tecknades och betalades före den 17 mars 2023. Av aktiernas teckningspris bokförs 1 062 819 euro i aktiekapitalet och 1 581 199 euro i fonden för fritt kapital. I tabellen nedan visas Westenergy Oy Ab:s ägare och antalet aktier de innehar samt ägarandelen i bolaget efter den genomförda aktieemissionen.

En extra bolagsstämma hölls den 31 januari 2023. På bolagsstämman invaldes en ny ledamot i Westenergy Oy Ab:s styrelse. Stefan Storholm är ny styrelseledamot. På bolagsstämman gjordes också några ändringar i bolagsordningen.

Westenergy Oy Ab:s ägarunderlag stärks genom ägararrangemang, vilket säkerställer tillräckliga avfallsleveranser långt in i framtiden och därmed kan Westenergy Oy Ab erbjuda kostnadseffektiv service åt sina ägare. Westenergys nuvarande ägarbolag har hittills upphandlat icke-återvinningsbart avfall för energiutvinning via avtal, även utanför sina egna verksamhetsområden.

Till följd av ägararrangemangen uppdaterades även de aktieägar- och leveransavtal som styr aktieägarnas och bolagets centrala verksamhet. Ägarandelen står fortfarande i direkt proportion till varje bolags leveranskvot.

Efter räkenskapsperiodens slut har det inte förekommit några andra betydande händelser.

Vid räkenskapsperiodens slut uppgick bolagets registrerade aktiekapital till 15 903 873 euro och antalet aktier uppgick till 15 903 873 st. Bolagsordningens inlösenklausul gäller även aktierna och enligt den har de övriga aktieägarna primär inlösningsrätt och bolaget sekundär inlösningsrätt i de fall aktien byter ägare utanför de nuvarande ägarna.

På grund av självkostnadsprincipen är det inte ändamålsenligt att jämföra nyckeltalen med vinstdrivande företag vid en analys av affärsverksamheten, den ekonomiska ställningen eller affärsresultatet.

Enligt § 3 i bolagsordningen delar bolaget inte ut dividend. Styrelsen framför att bolagets resultat på -9 799,71 euro flyttas till bolagets kapitals vinst-/förlustkonto.

Vasa 23.2.2023  

Westenergy Oy Ab, Styrelsen

 

Resultaträkning

 

Balansräkning

 

Kassaflödesanalys

 

Noter

Principerna för uppgörande av bokslut

Tillämpade förordningar
Bokslutet har upprättats i enlighet med gällande bokföringslag

Derivat
Bolaget har ingått ett räntederivatavtal i syfte att hantera räntenivån. På räntederivaten tillämpas säkringsredovisning. Skyddsinstrumentens resultateffekt registreras samtidigt som det skyddade objektet. Icke-realiserade värdeförändringar registreras i fonden för det egna kapitalets gängse värde. För gängse värde har kalkylmässiga skattefordringar beaktats.

VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER SAMT METODER

Immateriella och materiella tillgångar som antecknats i bolagets bestående aktiva har värderats i anskaffningsutgifterna.

Anskaffningsutgiften för bolagets anläggningstillgångar avskrivs enligt upprättad avskrivningsplan. Avskrivningsplanen har fastställts på grundval av den ekonomiska användningstiden.

 

Uppskattning av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna har värderats enligt FIFO-principen i anskaffningsutgifterna.

Pensioner

Pensionsskyddet för bolagets personal sköts av ett utomstående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsutgifterna antecknas som utgifter under utfallsåret

Resultatets jämförbarhet

Resultatet för räkenskapsperioden och resultatet för föregående räkenskapsperiod är jämförbara

INFORMATION OM DERIVATAVTAL SOM SKYDD FÖR RÄNTERISK

Ränteswapavtalets nominella värde 15 000 000 euro, 8.12.2017–8.12.2027, räntan 3 månaders Euribor. Bolaget får 3 månaders Euriborränta och betalar en fast ränta.

Detta ränteswapavtal skyddar Westenergy Ab:s lån på 15 MEUR.

Ränteswapavtalets kassaflöden bokförs som resultat i perioder som motsvarar det skyddade lånets ränteflöden, från bokslutets balansdag fram till 8.12.2027.

Avtalets gängse värde vid tidpunkten för bokslutet:


 

 

BOKFÖRINGSBÖCKER SOM HAR ANVÄNTS UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN

Bokslut Elektroniskt i dokumentarkivet

Specifikation till balansräkningen Elektroniskt i dokumentarkivet

Kontoplan och saldolista Elektroniskt i dokumentarkivet

Dagbok Elektroniskt i dokumentarkivet

Dagbok Elektroniskt i dokumentarkivet

VERIFIKATIONSSERIER OCH FÖRVARINGSSÄTT

ACC – Periodisering Elektroniskt i Fennoa-systemet

BA1 – Bankkonto 1 Elektroniskt i Fennoa-systemet

GL – Promemoria Elektroniskt i Fennoa-systemet

IN – Försäljningsfaktura Elektroniskt i Fennoa-systemet

OLD – Import Elektroniskt i Fennoa-systemet

PU – Inköpsfaktura Elektroniskt i Fennoa-systemet

TI – Resefaktura Elektroniskt i Fennoa-systemet

VAT – Mervärdesskatt Elektroniskt i Fennoa-systemet

Bokslutets underskrifter

Paavo Eloniemi
styrelseordförande

Olli Alhoniemi
verkställande direktör


Ragnvald Blomfeldt
styrelseledamot

Paavo Hankonen
styrelseledamot

Jouko Huumarkangas
styrelseledamot

Stefan Storholm
styrelseledamot

Teuvo Suominen
styrelseledamot

Harri Virtanen
styrelseledamot

REVISIONSANTECKNING

En revisionsberättelse har idag avgivits om den utförda revisionen.

Vasa 28.3.2021 Kristian Berg, CGR.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Westenergy Oy Ab

Revision av bokslutet

Uttalande

Vi har utfört en revision av bokslutet för Westenergy Oy Ab (fo-nummer 2165379-9) för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2022. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter

Övrig information

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar verksamhetsberättelsen.

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

Vasa 4.4.2023

Ernst & Young Oy
revisionssamfund

Kristian Berg
CGR