Årsberättelse 2022

Ren och ansvarsfull energiproduktion

År 2022 skedde verkligt stora förändringar inom energisektorn. Kriget i Ukraina skapade på många sätt kaos i världsläget och orsakade osäkerhet i Europa, både vad gäller ränteläget och energimarknaden. Det osäkra världsläget återspeglades oundvikligen även på Westenergys verksamhet och konkretiserades till exempel i form av minskad tillgång på kemikalier och reservdelar samt som högre energipriser. Tack vare omsorgsfull planering och beredskap kunde vi ändå säkerställa en effektiv verksamhet i bolaget, trots en utmanande situation.

Det ändrade världsläget har märkbart påskyndat den gröna övergången i hela Europa. Man försöker frångå fossila bränslen enligt en snabbare tidsplan och investeringarna i mer hållbar energiproduktion fick ifjol snabbt vind i seglen. Även inom Westenergy kan vi se samma utvecklingsriktning. Vi har skapar riktlinjer för en utveckling av Westenergys verksamhet och har identifierat de utmaningar och möjligheter som inom ramen för vårt strategiarbete har uppstått i vår verksamhetsmiljö. Vår vision är att Westenergys anläggning ska representera koldioxidneutral energiproduktion senast år 2030.

Ifjol konkretiserades vår vision om att bli koldioxidneutrala i ett projekt med namnet EnergySampo CCU, vars syfte är att utnyttja den koldioxid som rökgaserna från Westenergys anläggning innehåller till att producera metan, det vill säga LSNG. Ifjol inledde vi också en bedömning av projektets miljökonsekvenser. Vi har som mål att i år erhålla offentlig finansiering för vårt projekt och därmed kan vi också fatta ett investeringsbeslut. Det är frågan om ett samarbetsprojekt som bland annat välkända exportföretag i vårt område har varit med om att planera. Projektet är ett utmärkt bevis på vad man kan åstadkomma genom samarbete, när man fördomsfritt börjar främja industriella klimatlösningar.

Westenergy verkar i avfallshanteringens och energisektorns skärningspunkt och båda branscherna utvecklas nu i snabb takt. Därutöver förekommer omfattande reglering av både avfalls- och energibranschen och även den ändras snabbt. När förändringarna i verksamhetsmiljön och regleringen sker snabbt blir det svårare att förutse utvecklingen inom branschen och detta återspeglas som en utmaning vad gäller att investera i verksamhetens utveckling. Vi önskar att beslutsfattarna ska kunna hålla huvudet kallt, så att vi ska kunna förverkliga investeringar som inte enbart möjliggör ett mindre koldioxidavtryck i Finland, utan även skapar möjlighet för finländska exportbolag att skapa koldioxidavtryck som med tanke på klimatet är betydande samtidigt som sysselsättningen och välbefinnandet ökar. Vår bransch behöver uttryckligen investeringssynlighet och möjlighet att förverkliga ovan nämnda klimatinvesteringar. Här skulle ett finländskt verktyg kunna vara avtalet Green Deal, som redan länge beretts inom vår bransch.

 

Vi ansvarar redan för cirka 670 000 invånares avfallshantering vad gäller energiutvinning av icke återvinningsbart avfall.

I början av året utvidgades Westenergys ägarunderlag när Ab Ekorosk Oy blev ett av Westenergys ägarbolag. Jag är glad över att de förhandlingar vi förde i slutet av året resulterade i att Ekorosk kom med i vår gemenskap inom cirkulär ekonomi. Vårt verksamhetsområde är nu mer enhetligt och vi kan även erbjuda invånarna i Ekorosks verksamhetsområde kostnadseffektiv och ansvarsfull service långt in i framtiden vad gäller energiutvinning av icke återvinningsbart kommunalt avfall. Nu utgörs Westenergys aktieägare av sju kommunägda avfallshanteringsbolag och vi ansvarar redan för cirka 670 000 invånares avfallshantering vad gäller energiutvinning av icke återvinningsbart avfall.

Även ur energiproduktionens perspektiv var år 2022 positivt. Vi producerade cirka 54 procent av Vasa Elektriskas fjärrvärmebehov och vi producerade cirka 90 gigawattimmar el, vilket täcker behovet i cirka 4 500 eluppvärmda egnahemshus. Under sommarmånaderna styrde den överflödiga energi som producerades i Westenergys anläggning till Vasa Elektriskas energilager och när vädret blev svalare togs åter värmeenergi från energilagret till fjärrvärmenätet. På så sätt kunde vi utjämna skillnaden mellan produktion och uppvärmningsbehovet.

Jag vill tacka alla våra aktieägare och Vasa Elektriska för ett smidigt samarbete. Tillsammans bygger vi en renare och mer hållbar framtid.

Ifjol var användningsgraden vid Westenergys anläggning av toppklass, 100 procent. Det innebär att anläggningen var i drift hela året, med undantag för årsservicen i mars. Årsservicen genomfördes så snabbt att vi kunde starta anläggningen till och med lite i förtid. Anläggningens höga användningsgrad kan förklaras med att anläggningen drivs, underhålls och repareras omsorgsfullt.

Årsservicen genomfördes så snabbt att vi kunde starta anläggningen till och med lite i förtid.

Westenergy har redan i två och ett halvt år varit en olycksfri arbetsplats och arbetet med att förbättra säkerhetskulturen fortsätter. Tack till vår kunniga personal för en värdefull arbetsinsats mot våra mål under det senaste året!

År 2022 tog vi i bruk ett nytt område för mellanlagring av avfall, en obemannad vågstation och en infartsväg. Förnyelsen omfattar också ett modernt system för passerkontroll. De nya trafikarrangemangen har förtydligat trafiken på området och har förbättrat säkerheten. Vi kan bättre än tidigare separera den tunga från den lätta trafiken och den nya mellanlagringslösningen garanterar ett modernt och renligt sätt för tillfällig mellanlagring av avfall.

De nya trafikarrangemangen har förtydligat trafiken på området och har förbättrat säkerheten.

Vi strävar efter att med hjälp av vårt verksamhetssystem kontinuerligt utveckla vår verksamhet i enlighet med vår kvalitets-, miljö- och TTT-policy. Vi arbetar för att säkerställa ansvarsfull avfallshantering och energiproduktion inom vårt verksamhetsområde. Vi vill också med vår egen insats ta avfallsenergibranschen vidare mot lösningar som med tanke på miljön och klimatet är mer hållbara. Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete för att nå dessa mål även år 2023.

Olli Alhoniemi
Verkställande direktör