Årsberättelse 2022

PRODUKTION

Ansvarsfull energiproduktion

Westenergys främsta uppgift är att förädla det icke återvinningsbara avfall som ägarbolagen levererar till el, fjärrvärme och återvunnet material. Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla verksamhetens ansvarsfullhet och effektivitet.

År 2022 var användningsgraden för Westenergys avfallsförbränningsanläggning 100 procent. Det innebär att anläggningen var i drift hela året, med undantag för den planerade årsservicen i mars och under året förekom inga störningar som skulle ha förutsatt ett driftstopp. Ett så störningsfritt år vid en energiproduktionsanläggning med en linje är mycket exceptionellt och därför är vi mycket nöjda med anläggningens höga användningsgrad.

År 2022 utnyttjades cirka 195 000 avfall som energi vid Westenergys anläggning. Av denna mängd avfall producerade vi under året cirka 400 gigawattimmar fjärrvärme och 90 gigawattimmar el. Vi producerade alltså cirka 54 procent av Vasa Elektriskas fjärrvärme och den el vi producerar räcker till för behovet i cirka 4 500 eluppvärmda egnahemshus.

Under sommaren styrdes den överflödiga energi som producerades i Westenergys anläggning till Vasa Elektriskas energilager på Vasklot och när vädret blev svalare och uppvärmningsbehovet ökade togs åter värmeenergi från energilagret till fjärrvärmenätet. På så sätt kunde vi utjämna skillnaden mellan produktion och uppvärmningsbehovet något och kunde utnyttja den producerade energin på effektivt som möjligt.

År 2022 rådde osäkerhet på energimarknaden och vi reagerade på situationen genom att försöka maximera anläggningens elproduktion. Under året förbigicks därmed turbinen färre gånger än vanligt. Att förbigå turbinen innebär att ångenergin styrs förbi turbinen direkt till fjärrvärmecentralen och energi produceras enbart som fjärrvärme. Det osäkra världsläget återspeglades även på verksamheten vid Westenergys anläggning, till exempel i form av högre priser på de kemikalier som används vid rökgasreningen. Genom omsorgsfull planering och beredskap kunde vi ändå säkerställa anläggningens verksamhet, trots en utmanande situation.

För den operativa verksamheten vid Westenergys anläggning svarar en produktionschef, en driftingenjör samt en driftpersonal bestående av 15 anställda.

 

Produktionens nyckeltal 2022

 • Andvändningsgrad
  0
  %
 • Personal
  0
 • Driftstimmar
  0
  h
 • Utnyttjat avfall
  0
  t
 • Elektricitet
  0
  GWh
 • Fjärrvärme
  0
  GWh
 • Aska
  0
  t
 • Metall
  0
  t
 • Rökgasreningsrester puhdistusjäte (APC-jäte)
  0
  t
 • Pannaska
  0
  t
 • Avloppsvatten
  0
 • Regn- och smältvatten
  0

Förnyelser inom mottagningsverksamheten

År 2022 tog vi i bruk en ny infartsväg, ett område för mellanlagring och en obemannad vågstation. Till följd av de nya funktionerna tog vi även i bruk ett nytt system för passerkontroll. Tack vare den nya infartsvägen styrs trafiken till Westenergys anläggning numera via Fågelbergsvägen. I mellanlagret kan vi lagra avfall, särskilt under årsservicen och vid störningar, inomhus på ett renligt sätt.

Cirkulär ekonomi har varit starkt närvarande som tankesätt när projektet genomfördes. Vid markarbetena har vi utnyttjat återvunnet betongkross och material som redan fanns på området, såsom stenkross och matjord. I år fokuserar vi på att optimera de nya funktionerna. I avsnittet Säkerhet kan du läsa om fältarbets- och utvecklingsingenjör Janne Suorauhas arbete med att ta i bruk den nya vågstationen och det nya systemet för passerkontroll.

 

UNDERHÅLL

Med hjälp av underhåll skapar vi förutsättningar för en hög användningsgrad

Med hjälp av underhållsåtgärder skapar vi förutsättningar för Westenergys anläggning att vara i drift nästan året om. Westenergys underhållsteam består av en underhållschef, elektriker, automationsmontör samt tre mekaniska montörer och en anställd med läroavtal. År 2022 uppnådde vi en användningsgrad på 100 procent, något vi är mycket glada över. Den höga användningsgraden har märkbart påverkats av effektivt förebyggande underhåll och en yrkeskunnig personal.

I mars ifjol genomförde vi det första underhållsstoppet på cirka ett och ett halvt år. Då körs anläggningens produktion ner och i anläggningen utförs sådana service- och underhållsarbeten som inte kan utföras medan anläggningen är i drift. Underhållsperioden ifjol var planerad att ta två veckor, men vi kunde slutföra de planerade arbetena något i förtid. Detta är en bra sak, särskilt med tanke på energiproduktionen. Ifjol bytte vi till exempel överhettarnas tömningslinjer, vilket har ökat användningsgraden. Dessutom utförde vi under underhållsperioden vanliga förebyggande underhållsåtgärder och schemalagda kontroller både vad gäller det mekaniska som el- och automationsunderhållet. Konditionsgranskningen av pannan visade att det fortfarande inte finns några tecken på slitage i anläggningens panna och vi avser inte att genomföra några större reparationer av pannan förrän år 2027. Slitaget på utrustningen är mer konkret i anläggningens rökgasreningsverk.

Den effekt som läget i Ukraina har orsakat världsekonomin återspeglades också på Westenergys verksamhet. Särskilt svar på anbudsförfrågan gällande specialarbeten har fördröjts och varornas leveranstider har blivit längre. Även priset på förnödenheter ändras relativt snabbt, vilket har lett till längre inköpsprocesser. Vi har genom god planering försökt förbereda oss på dessa osäkerhetsfaktorer. Under år 2021 genomfördes ingen årsservcie, vilket innebar att vi hade lite längre tid än vanligt till att planera och förbereda servicen.

Vi strävar också efter att kontinuerligt utveckla underhållsfunktionen och vi har startat ett projekt för att förnya anläggningens underhållssystem. Nedan kan du läsa mer om CMMS projektingenjören Johan Nevanperäs arbete med att förnya underhållssystemet!

 
 

JOHAN NEVANPERÄ:
Införandet av en ny ERP-lösning och ett nytt underhållssystem i form av ett projekt

 
 

Jag började arbeta hos Westenergy för fyra år sedan när jag för första gången sommararbetade inom mekaniskt underhåll. Senare deltog jag utöver sommararbeten även vid sidan av mina studier i årsservicen. Ifjol gjorde jag som mitt slutarbete en kartläggning av underhållssystem som lämpar sig för Westenergys behov och efter att arbetet blev färdigt fick jag min examen som Ingenjör inom energiteknik vid Vasa yrkeshögskola. Jag har föreställt mig energibranschen som en bransch som utvecklas snabbt och som erbjuder mångsidiga karriärmöjligheter och kom jag från allra första början att inleda mina studier just inom energibranschen. Hos Westenergy har jag fått följa med energibranschens samt den tillhörande teknikens och systemens snabba utvecklingen.

Efter min examen fick jag fortsätta arbeta hos Westenergy och för närvarande arbetar jag som CMMS projektingenjör. Till mina uppgifter idag hör att utveckla ett nytt och lätt ERP-system som omfattar administrationen av samarbetspartner och leverantörer, avtalshantering och upphandlingsverksamheten. Efter att ERP-systemet har införts kommer jag att fortsätta arbetet med att införa det nya underhållssystemet. Projektet är krävande, eftersom det nya systemet kommer att omfatta såväl underhållsfunktionerna som inköpsverksamheten, entreprenörsadministrationen samt underhållets rapportering och kostnadsuppföljning. Dessutom måste ERP- och underhållssystemen fungera tillsammans. Projekten är mycket intressanta och ger mig en chans att lära mig mycket nytt om hela bolagets verksamhet. Jag njuter verkligen när något jag jobbat hårt för fungerar. I det avseendet passar arbetet med ERP- och underhållssystemen mig särskilt bra.

För närvarande utför jag det grundläggande arbetet och en konfiguration med tanke på införandet av underhållsystemet, samtidigt som utvecklingen av ERP-systemet framskrider. Det är frågan om att börja använda helt nya system och därför samarbetar jag aktivt med den övriga personalen. Samarbetet löper smidigt, även om det ibland kan vara en utmaning att hitta en tidpunkt för genomgång som passar alla. Jag upplever att mina åsikter beaktas bra i projektet. Vid planeringen av underhållssystemet har jag haft stor nytta av min erfarenhet inom anläggningens underhåll.

Jag har trivts bra hos Westenergy, eftersom verksamheten här utvecklas fördomsfritt och jag upplever att man här kan påverka saker och ting på ett konkret sätt. Arbetsklimatet är också bra och arbetsmetoderna flexibla. Jag bor i Seinäjoki och kan utföra hälften av min arbetstid på distans och vanligtvis räcker det att jag är på anläggningen några gånger i veckan. Distansarbetet sparar både tid och pengar när jag inte dagligen behöver köra långa sträckor till och från arbetet.