Vuosikertomus 2022

Toimintakertomus 1.1. – 31.12.2022

Westenergy Oy on merkitty kaupparekisteriin 1.1.2008. Yhtiön kaupparekisterinumero on 2165379 – 9 ja sen kotipaikka on Mustasaari. Yhtiön omistavat Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy ja Vestia Oy. Kulunut tilikausi oli yhtiön neljästoista. Westenergyn päätoimiala on jätteenpolttolaitoksen ylläpitäminen. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoja.  

Yhtiö on rakennuttanut kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen energiahyödyntämiseen ja jalostamiseen erikoistuneen laitoksen omistamalleen tontille Mustasaaren Koivulahdessa ja myy osakkailleen palveluja omakustannusperiaatteella. Laitos valmistui ja otettiin käyttöön elokuussa 2012.  Laitoksen tuottama energia jalostetaan yhteistyökumppanin Vaasan Sähkö Oy:n omistamassa laitekokonaisuudessa sähköksi ja kaukolämmöksi.  

Vuoden 2022 aikana Westenergy Oy:n laitoksella pyrittiin edelleen ylläpitämään korkeaa käytettävyyttä. Vuosihuoltoseisokki pystyttiin pitämään tehokkaasti jopa hieman aikataulua nopeammin ja kaikki suunnitellut työt saatiin tehtyä. Ylläpitokustannukset pysyivätkin hyvin hallinnassa kuluneen vuoden aikana. Westenergyn laitos toimi läpi vuoden erinomaisesti. Käytettävyys vuosihuoltoseisokkia lukuun ottamatta oli 100 %. Tämä luotettava toiminta oli tietysti edellytys myös energiatoimitusten luotettavuudelle.  Energiatoimitukset olivat hyvin suunnitellun mukaisia. Vuoden aikana pystyttiin myös hyödyntämään tehokkaasti hukkalämmön varastointia yhdessä Vaasan Sähkön kanssa. Tällä kaikella oli taloudellisesti suuri merkitys yhtiölle. 

Energian hinnat vaihtelivat vuoden aikana voimakkaasti. Energian myynnin tuotot olivatkin aikaisempia vuosia merkittävästikin korkeammat. Porttimaksut olivat vuoden aikana aikaisempaa pienemmät. Westenergyn liikevaihto jäi edellisvuotta pienemmäksi. Huomioitava on, että vuosi 2021 oli poikkeuksellinen vuosi Westenergyn historiassa, joten vertailu siihen on haastavaa. Kun vertaillaan aikaisempiin vuosiin, niin liikevaihto on vastaavalla tasolla.

Koronapandemia vaikutti vielä vuoden 2022 alkupuolella rajoittavasti ja epävarmuutta tuoden. Westenergy on selvinnyt pandemiasta ilman merkittäviä ongelmia. Sairaspoissaoloissa näkyi hieman kasvua vuoden 2022 aikana. Koronapandemian ja Ukrainan sodan laukaisema maailmanlaajuinen kriisi on laukaissut myös kemikaalien hinnat korkeiksi. Westenergyn kemikaalien hinnat nousivat merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Tässäkin laitoksen erinomainen toiminta on pitänyt kustannukset siedettävinä. Kemikaalien ominaiskulutukset ovat pysyneet kurissa ja sitä kautta on saatu rajattua kustannusvaikutusta. 

Pohjakuonaa syntyi ja käsiteltiin edellisvuosien mukaisesti. Kehitystyö pohjakuonan jatkojalostamisen osalta on tuottanut tulosta vuosien saatossa yhteistyökumppaneidemme Lakeuden Etappi Oy:n ja Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa. Pohjakuonan käsittely sekä siihen liittyvät toimintamallit ovat edelleen tehostuneet ja toiminta on saatu vakaaksi, kustannustehokkaaksi sekä kustannukset hyvin ennustettaviksi. Pohjakuonan käsittelystä on kuluneen tilikauden aikana vastannut Suomen Erityisjäte Oy. 

Tilikauden 2022 aikana yhtiön tekemien investointien arvo oli yhteensä 2,4 meur. Merkittävin investointi (vuoden 2022 aikana) oli jätteen välivarasto- ja tiealueinvestointikokonaisuus. Tämä hanke piti sisällään uuden jätteen välivarastointialueen, varastohallin, uuden sisääntulotien, vaa’at rakennuksineen sekä kulunvalvonnan järjestelyt. Tämä investointi valmistui ja otettiin käyttöön kuluneen vuoden kesän aikana. Muita kauden aikana toteutettuja investointeja oli mm. kiinteistöautomaatiojärjestelmän muutos. 

Westenergyn investoinnit vuosien 2021-22 aikana ovat osaltaan nostaneet poistoja. Poistot ovat kuitenkin kokonaisuutena laskeneet edellisestä vuodesta, koska pitkävaikutteiset (10 v) poistot ovat poistettu. Yhtiön hallitus on myös päättänyt uudesta poisto-ohjelmasta. Poisto-ohjelmassa on siirrytty kaikkien rakennusten ja rakennelmien osalta elinkeinoverolain mukaisiin maksimipoistoihin vuoden 2022 alusta. Tämä vastaa paremmin rakennusten kunnon kehittymistä. 

Yhtiön kassatilanne on hyvä ja yhtiö on selvinnyt hyvin taloudellisista velvoitteistaan. Yhtiön ei tarvinnut ottaa lisää lainaa rahoittaakseen investointeja vuoden 2022 aikana. Vuoden aikana uusittiin merkittävä osa Westenergy Oy:n rahoituksesta. 

Westenergy on jalostanut strategiatyötään kuluneen kauden aikana. Yrityksen pitkän ajan strategian määrittelee pitkälti EU:n ja Suomen tavoitteet ilmasto- ja kiertotalouskysymyksissä. Westenergy tekee ja hakee tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä omistajayhtiöidensä ja muiden mahdollisten yhteistyöpartnereiden kanssa. Westenergy on ollut alan edelläkävijä määritellessään alalle omaa green deal – pakettia, joka on johtanut valtakunnallisten neuvotteluiden aloittamiseen ympäristöministeriön johdolla. Nämä neuvottelut ovat edelleen kesken. Westenergy on vahvasti tukemassa kiertotalous-ajatteluun sekä ilmastokysymyksiin pohjautuvia selvitys- ja tutkimushankkeita. Yritys on tehnyt tiivistä yhteistyötä edellä mainittujen alueiden osalta lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Strategiatyöhön pohjautuen on tilikauden aikana viety eteenpäin kehityshankkeita, jotka liittyvät mm. hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen, vihreän vedyn jalostamiseen sekä biopolttoaineiden tehokkaampaan hyödyntämiseen.  

Vuoden 2022 aikana Westenergy yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa käynnisti Energy Sampo CCU -hankkeen. Hankkeessa on tavoitteena suunnitella ja rakentaa uuden sukupolven synteettisen metaanin (LSNG) tuotantolaitos Westenergyn jäte-energialaitoksen yhteyteen. Hankkeelle haetaan julkista rahoitusta ja sen varmistuttua investointipäätös hankkeelle odotetaan varmistuvan vuoden 2023 aikana. Energy Sampo CCU -hanke tukee Suomen matkaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta EU:n ”Fit for 55” -tavoitteiden mukaisesti. Hanke edistää irti kytkeytymistä fossiilisista tuontipolttoaineista ja on askel kohti Vaasan alueen hiilineutraalia kaukolämpöratkaisua. Hanke on ensimmäinen todella merkittävä vaihe Westenergyn strategiassa kohti hiilineutraalisuutta. 

Westenergy sitoutuu noudattamaan määrittelemäänsä laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sertifioitujen järjestelmien avulla Westenergy pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintansa kokonaisvaltaista laatua ja kustannustehokkuutta. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän avulla hallitaan tunnistettuja riskejä henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä parannetaan työturvallisuus- ja työterveystoiminnan tasoa.  Ympäristöjärjestelmässä määritellyillä toimenpiteillä ja ohjelmilla Westenergy pyrkii hallitsemaan ympäristöriskit. Westenergy raportoi sidosryhmille laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä pääasiassa vuosikertomuksessa. Westenergyn johtamisjärjestelmä vastaa laatu- (ISO 9001:2015), ympäristö- (ISO 14001:2015) sekä työturvallisuus- ja työterveysstandardin (ISO 45001:2018) mukaisia vaatimuksia. Järjestelmät on arvioitu vuoden 2022 aikana sekä sisäisesti että ulkopuolisen riippumattoman arvioijan toimesta.  

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden alussa 34 henkilöä, ja tilikauden lopussa 37 henkilöä. Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuoden aikana oli 36 henkilöä. Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2022 olivat 2 609 547 euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja. 

Yhtiön hallitukseen ovat päättyneellä tilikaudella kuuluneet Paavo Eloniemi (puheenjohtaja), Ragnvald Blomfeldt (varapuheenjohtaja), Paavo Hankonen, Antti-Kalle Levijoki (16.6.2022 saakka), Jouko Huumarkangas (16.6.2022 alkaen), Teuvo Suominen ja Harri Virtanen.   

 25.11.2022 järjestettiin ylimääräinen yhtiökokous. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan vaalia seuraavan toisen yhtiökokouksen päättyessä, joten yhtiön osakkaat päättivät 12.12.2022 kokoontumatta valita yllä mainitut hallituksen jäsenet, eli Paavo Eloniemi (puheenjohtaja), Ragnvald Blomfeldt (varapuheenjohtaja), Paavo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Teuvo Suominen ja Harri Virtanen uudelleen hallituksen jäseniksi. 

Hallitus on kokoontunut yhteensä 11 kertaa kuluneella tilikaudella. 

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Olli Alhoniemi. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kristian Berg, KHT. 

Ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2022 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään Ab Ekorosk Oy:lle suunnatusta osakeannista, jossa lasketaan liikkeelle enintään 1.100.000 uutta osaketta. Westenergy Oy:n hallitus päätti 15.12.2022 suunnatusta osakeannista, jossa tarjottiin 1.062.819 yhtiön uusia osakkeita Ab Ekorosk Oy:lle osakkaiden merkintäetuoikeudesta poiketen merkintähintaan 2,48774 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2.644.018 euroa. Osakeannin suuntaamiseen oli osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy, koska sen tarkoituksena on vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa sekä taata riittävä raaka-aineiden saanti.  Osakkeiden merkintäaika oli 1.1.-31.1.2023. Kaikki osakkeet merkittiin ja maksettiin 17.1.2023 mennessä. Osakkeiden merkintähinnasta 1.062.819 euroa kirjataan osakepääomaan ja 1.581.199 euroa sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Seuraavassa taulukossa on esitetty Westenergy Oy:n omistajat ja niiden hallussa oleva osakkeiden määrä sekä omistusosuus yhtiössä toteutetun osakeannin järjestelyn jälkeen.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin 31.1.2023. Yhtiökokouksessa valittiin Westenergy Oy:n hallitukseen yksi uusi jäsen. Hallituksen uusi jäsen on Stefan Storholm. Yhtiökokouksessa tehtiin myöskin pari muutosta yhtiön yhtiöjärjestykseen.  

Omistusjärjestelyillä vahvistetaan Westenergy Oy:n omistuspohjaa, mikä takaa pitkälle tulevaisuuteen riittävät jätetoimitukset ja siten Westenergy pystyy tarjoamaan kustannustehokkaan palvelun omistajilleen. Westenergyn nykyiset omistajayhtiöt ovat hankkineet energiahyödynnettävää kierrätyskelvotonta jätettä sopimusteitse tähän asti myös omien toiminta-alueidensa ulkopuolelta. 

Omistusjärjestelyiden myötä myös osakkaiden ja yhtiön keskinäistä toimintaa ohjaavat osakas- ja toimitussopimukset päivitettiin. Omistusosuus on edelleen suoraan verrannollinen kunkin yhtiön toimituskiintiöihin.  

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita oleellisia tapahtumia.  

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 15.903.873 euroa tilikauden lopussa ja yhtiössä oli 15.903.873 osaketta tilikauden lopussa. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on ensisijainen lunastusoikeus ja yhtiöllä toissijainen lunastusoikeus, jos osake vaihtaa omistajaa nykyisten omistajien ulkopuolelle. 

Omakustannusperiaatteen vuoksi tunnuslukuja ei ole tarkoituksenmukaista verrata voittoa tavoitteleviin yrityksiin liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen analysoimiseksi.  

Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan yhtiö ei jaa osinkoa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos -9.799,71 euroa siirretään voitto-/tappiotilille yhtiön omaan pääomaan.  

Vaasassa 23.2.2023  

Westenergy Oy, Hallitus 

 

Tulos

 

Tase

 

Rahoituslaskelma

 

Liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Noudatetut säännökset
Tilinpäätös on laadittu voimassa olevan kirjanpitolain mukaan.

Johdannaiset
Yhtiö on solminut korkojohdannaissopimuksen korkotason hallitsemiseksi. Korkojohdannaisiin sovelletaan suojauslaskentaa. Suojausinstrumenttien tulosvaikutus kirjataan yhtä aikaa suojattavan kohteen kanssa. Realisoimattomat arvonmuutokset kirjataan oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Käyvästä arvosta on huomioitu laskennalliset verosaamiset.

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa.

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankinatameno poistetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty taloudellisen käyttöajan perusteella.

Vaihto-omaisuuden arvotus

Vaihto-omaisuus on arvostettu FIFO-periaatteella hankintamenoon.

Eläkkeet

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Tuloksen vertailukelpoisuus

Tilikauden tulos ja edellisen tilikauden tulos ovat vertailukelpoisia.

TIEDOT KORKORISKIN SUOJAAMISEKSI TEHDYISTÄ JOHDANNAISSOPIMUKSISTA

Koronvaihtosopimuksen nimellismäärä 15 000 000 euroa, 8.12.2017–8.12.2027, korko 3 kk euribor. Yhtiö saa 3kk euribor korkoa ja maksaa kiinteää korkoa.

Tällä koronvaihtosopimuksella on suojattu Westenergy Oy:n 15 meur laina.

Koronvaihtosopimuksen kassavirrat kirjataan tulosvaikutteisesti samoilla periodeilla kuin suojatun lainan korkovirrat 8.12.2027 saakka.

Sopimuksen käypä arvo tilinpäätöshetkellä:


 

 

TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

Tilinpäätös Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Tase-erittely Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Tilikartta ja saldoluettelo Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Päiväkirja Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Pääkirja Sähköisenä asiakirja-arkistossa

 

TOSITTEIDEN LAJIT JA SÄILYTTÄMISTAVAT

ACC – Jaksotus Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

BA1 – Pankkitili 1 Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

GL – Muistio Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

IN – Myyntilasku Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

OLD – Import Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

PU – Ostolasku Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

TI – Matkalasku Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

VAT – Arvonlisävero Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

 

Tilinpäätöksen ovat allekirjoittaneet

Paavo Eloniemi
hallituksen puheenjohtaja

Olli Alhoniemi
toimitusjohtaja


Ragnvald Blomfeldt
hallituksen jäsen

Paavo Hankonen
hallituksen jäsen

Jouko Huumarkangas
hallituksen jäsen

Stefan Storholm
hallituksen jäsen

Teuvo Suominen
hallituksen jäsen

Harri Virtanen
hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen on antanut Vaasassa 28.3.2021 Kristian Berg, KHT.

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Westenergy Oy Ab:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Westenergy Oy Ab:n (y-tunnus 2165379-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Vaasassa 4.4.2023

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

 

Kristian Berg
KHT