Vuosikertomus 2022

ENERGYSAMPO CCU

Yhteistyötä kiertotalouden edistämisen ja hiilineutraalin energiantuotannon puolesta

Pyrimme kehittämään Westenergyn toimintaa jatkuvasti sekä edistämään kiertotalouden kehitystä. Visiomme on, että Westenergyn laitos tuottaa hiilineutraalia energiaa 2030-luvun alkuun mennessä.

Vuonna 2022 hiilineutraalin energiantuotannon visiomme ensimmäinen toteutusvaihe käynnistyi EnergySampo CCU -hankkeen myötä. CCU on lyhenne sanoista carbon capture and utilisation, mikä tarkoittaa hiilen talteenottoa ja hyödyntämistä. Hankkeen tavoite on rakentaa nesteytettyä synteettistä metaania eli LSNG:tä valmistava laitoskokonaisuus Westenergyn jäte-energialaitoksen yhteyteen. Prosessissa otetaan talteen hiilidioksidia Westenergyn laitoksen savukaasuvirrasta. Talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään tuulivoimasähköllä tuotettuun vetyyn, jolloin muodostuu kaasumaista synteettistä metaania. Lopuksi kaasumainen metaani nesteytetään, jolloin muodostuu hiilineutraalia polttoainetta raskaan liikenteen ja meriliikenteen käyttöön.

Synteettisen metaanin tuotantomääräksi arvioidaan noin 7 500 tonnia vuodessa, mikä riittää noin tuhannen kuorma-auton tai kahden Vaasan ja Uumajan välillä purjehtivan matkustaja-autolautan vuotuisiin tarpeisiin. Tämän lisäksi prosessissa muodostuu lämpöä noin 100 gigawattituntia vuodessa, mikä hyödynnetään kaukolämpötuotannossa. Westenergyn laitoksen hiilidioksidipäästöt vähenevät laitoskokonaisuuden käyttöönoton myötä puolestaan liki neljänneksen. Hanke on osa uudenlaista sektorikytkentää jätteenkäsittelyn, energiahuollon ja kemianteollisuuden välillä.

Uudella liiketoiminnalla on myös globaalia energianteknologian vientipotentiaalia. Hankkeessa on mukana useita kotimaisia vetytalouden ja hiilidioksidin talteenoton vientiyrityksiä, joiden kehittyneitä ratkaisuja LSNG-tuotantolaitoksella demonstroidaan kaupallisessa mittakaavassa. Westenergyn lisäksi kumppaniyrityksiä  tässä hankkeessa ovat muun muassa Oy Danfoss Ab, EPV Energia Oy, Hitachi Energy Finland Oy, Ab Stormossen Oy, Vaasan Sähkö Oy, WOIMA Finland Oy sekä Wärtsilä Finland Oy. Suunnittelukonsulttina hankkeessa toimii AFRY Finland Oy, ja konsortiota avustaa teknologiakeskus Merinova.

Synteettisen metaanin tuotantomääräksi arvioidaan noin 7500 tonnia vuodessa.

Tällä hetkellä toteutamme esisuunnittelua ja haemme hankkeelle rahoitusta. Viime vuonna käynnistimme hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa, ja prosessin puitteissa on järjestetty myös yleisötilaisuuksia. Kevään aikana pyrimme tekemään lopulliset teknologiavalinnat sekä viemään hankkeen esivalmistelut valmiiksi mahdollisimman pitkälle, jotta rahoituksen saamisen jälkeen pystymme käynnistämään hankkeen nopeasti. Hanketta toteuttamaan on tarkoitus perustaa hankeyhtiö, jossa Westenergy toimii osaomistajana.

Maailmantilanne on vauhdittanut vihreää siirtymää, ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä pyritään irtautumaan nopeutetussa aikataulussa. Me Westenergyllä pyrimme omalta osaltamme edistämään kiertotaloutta ja hiilineutraalia energiantuotantoa EnergySampo CCU -hankkeen muodossa. Työmme puhtaan ja kestävän maailman puolesta jatkuu vuonna 2023.

YMPÄRISTÖ

Vastuullista energiantuotantoa

Meille on tärkeää, että energiantuotantomme on mahdollisimman puhdasta ja vastuullista. Noudatamme ympäristöluvissa määriteltyjä velvoitteita esimerkiksi erilaisten mittausten, käytettävän tekniikan ja jäännöstuotteiden käsittelyn suhteen, ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ympäristöystävällisemmäksi.

Toiminnan ympäristövaikutusten seurannassa ilmanpäästöjen tarkkailu on keskeisessä asemassa. Ilmanpäästöjen jatkuvatoimisten mittausten tulokset näet alla olevista diagrammeista, joissa kokonainen ympyrä merkitsee ympäristöluvassa määriteltyä raja-arvoa epäpuhtauksille ja ympyrän sisään merkitty harmaa alue toteutunutta pitoisuutta vuoden 2022 aikana. Diagrammit osoittavat, että savukaasujen puhdistus on Westenergyn laitoksessa hyvin korkealla tasolla. Pyrimme edelleen tehostamaan savukaasujen puhdistusta, ja visiomme on, että tulevaisuudessa myös savukaasujen sisältämä hiilidioksidi pystytään ottamaan talteen ja hyödyntämään.

Jatkuvatoimisten mittausten tulokset vuonna 2022

Kertaluontoisten mittausten tulokset vuonna 2022

Ilmanpäästöjen ohella tarkkailemme myös savukaasujen puhdistuksessa muodostuvan lauhdeveden sekä alueen pinta- ja pohjavesien koostumusta. Viime vuonna pohjavesien tarkkailuohjelmaa täydennettiin jätteen välivarastointialueen osalta. Lauhdeveden koostumuksessa tai pinta- ja pohjavesien laadussa ei ole toiminnan aikana havaittu merkittäviä muutoksia.  

Toiminnan vaikutuksia lähialueen puustoon ja kasvillisuuteen seurataan myös tarkoin. Laitoksen läheisyydessä sijaitsevalla Vedahuggetin suojelualueella kasvava silomunuaisjäkälä kuuluu seurattaviin lajeihin, ja sen esiintymää seurataan säännöllisesti ulkopuolisen tarkkailijan toimesta. Silomunuaisjäkälän esiintymässä ei ole havaittu merkittäviä muutoksia laitoksen toiminnan aikana. Osallistumme myös laajempaan bioindikaattoritutkimukseen, jolla saadaan tietoa ilmanpäästöjen vaikutuksista kasvillisuuteen. Lisäksi olemme mukana koko Vaasan ja Mustasaaren alueet kattavassa ilmanlaadun yhteisseurannassa.  

Jätelaadun tutkimus

Monista muista energiantuotantolaitoksista poiketen Westenergyn laitoksessa hyödynnettävä raaka-aine on koostumukseltaan hyvin vaihtelevaa, eikä matka jätteen tuottajalta laitokselle asti ole aina täysin suoraviivainen. Jotta voimme varmistua, että laitokselle saapuva polttoaine on ominaisuuksiltaan energiahyötykäyttöön sopivaa eikä aiheuta laitteistoille tai savukaasujen puhdistukselle ongelmia, teemme tutkimuksia jätteen koostumuksesta. Viime vuonna tutkimme noin 80 jätekuormaa, ja otimme käyttöön myös uuden välivarastointialueen ja hallin, jotka takaavat modernin ja siistin tavan jätteen tilapäiseen varastointiin ja tutkimukseen. Kuluvan vuoden aikana pyrimme kehittämään tutkimusmenetelmiämme siten, että pystyisimme seulomaan aiempaa suuremman määrän jätettä ja saamaan näin kokonaisvaltaisemman kuvan polttoaineen koostumuksesta.

 

Jäännöstuotteiden käsittely

Laitoksen toiminnasta muodostuvien jäännösmateriaalien asianmukainen käsittely ja tutkimus on keskeinen osa ympäristövastuutamme. Pyrimme edistämään myös näiden materiaalien vastuullista käsittelyä ja uusiokäyttöä.

Westenergyn laitoksen toiminnasta muodostuu pohjakuonaa, joka koostuu esimerkiksi tuhkasta, lasista, metalleista, keramiikasta ja kivestä. Suurimmat metallikappaleet erotellaan pohjakuonasta ja ohjataan kierrätykseen jo Westenergyn laitoksella. Pohjakuonan jatkokäsittelystä vastaa Suomen Erityisjäte Oy, joka käsitteli vuonna 2022 noin 33 000 tonnia laitoksen pohjakuonaa. Pohjakuonan mineraaliaineksella korvataan luonnonhiekkaa ja -soraa esimerkiksi tierakenteissa ja betonituotteissa. Pohjakuonan sisältämät metallit puolestaan kierrätetään metalliteollisuuden raaka-aineiksi. Näin saadaan arvokkaat raaka-aineet takaisin kiertoon.

Westenergyn laitoksen toiminnasta muodostuu myös kattilatuhkaa ja savukaasujen puhdistusjätettä, yhteensä noin 6 000 tonnia vuodessa. Tuhkat koostuvat puhdistuskemikaaleista ja niihin sitoutuneista epäpuhtauksista. Tuhkien jatkokäsittelystä vastaa Fortum Waste Solutions Oy. Osa tuhkista käsitellään tuhkajalostamolla, ja osa tuhkasta puolestaan stabiloidaan sementin avulla ja loppusijoitetaan.

TURVALLISUUS JA TYÖTERVEYS

Koko henkilöstö mukana työturvallisuuden kehittämisessä

Tavoitteemme työturvallisuuden ja -terveyden saralla on luoda sellaiset työolosuhteet, joissa jokaisen on turvallista työskennellä ja jossa henkilöstö viihtyy ja voi hyvin.

Vuonna 2022 Westenergyllä ei sattunut lainkaan työtapaturmia, ja Westenergy onkin ollut tapaturmavapaa työpaikka jo kahden ja puolen vuoden ajan. Turvallisuutta pyritään parantamaan monin keinoin. Koko henkilöstöltä edellytetään ensiapuvalmiuksia sekä Työturvallisuuskorttia. Sekä omaa henkilöstöä että muita työntekijöitä kannustetaan aktiivisesti havainnoimaan ympäristöään työturvallisuuden näkökulmasta ja raportoimaan havaitsemistaan kehityskohteista. Viime vuonna tällaisia turvallisuushavaintoja tehtiin noin 50.

Havainnot käsitellään juurisyiden selvittämiseksi ja viime vuonna havaintojen perusteella rakennettiin esimerkiksi työskentelytasoja ja lisättiin erilaisia merkintöjä ja kylttejä työympäristöön. Vuonna 2022 keskityimme turvallisuuden parantamiseen erityisesti jätteen vastaanoton yhteydessä. Tämä olikin ajankohtaista, sillä uusi varastointialue ja vaaka-asema toivat paljon muutoksia vastaanottotoimintaan.

Keskeinen työkalu työturvallisuuden kehittämiseksi on riskienarviointi, jonka ylläpidosta vastaa työsuojelutoimikunta. Työsuojelutoimikunta tekee myös aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa henkilöstön turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Turvallisuutta kehitetään myös pitämällä henkilöstölle turvavartteja ajankohtaisista teemoista, kuten uusien työvälineiden ja -tarvikkeiden käytöstä.

Työturvallisuuden näkökulmasta katsoen laitoksen vuosihuolto on vuosittainen haaste, sillä silloin laitoksessa voi työskennellä lähes samanaikaisesti jopa 120 henkilöä ja jokainen työntekijä pyrkii suorittamaan työtehtävänsä loppuun mahdollisimman tehokkaasti. Koronarajoitukset ovat tuoneet lisähaastetta laitoksen vuosihuoltojen suunnitteluun viime vuosina. Vuosihuollon työturvallisuussuunnittelua varten onkin perustettu työryhmä, ja viime vuonna kenttätyö- ja kehitysinsinöörimme Janne Suorauha otti vetovastuun turvallisuusasioiden organisoinnista vuosihuollon aikana. Lue alta kenttätyö- ja kehitysinsinööri Janne Suorauhan kokemuksista työturvallisuuden ja jätteen vastaanottotoiminnan kehittämisen parissa.

 • Työtapaturmia
  0
 • Henkilöstön sairauspoissaolo
  0
  %
 • Turvallisuushavaintoja
  0

 

JANNE SUORAUHA:
Työtä turvallisuuden kehittämisen parissa

 

Tutustuin Westenergyn toimintaan ensimmäisen kerran laitoksen vuosihuollon yhteydessä vuonna 2020. Työskentelin tuolloin turvallisuusalan yrityksessä, jolta Westenergy oli hankkinut turvallisuusvalvontaa laitoksen vuosihuollon ajaksi. Vuosihuollon jälkeen toteutin jätteen vastaanottotoimintaan keskittyvän jakson, jonka aikana pyrittiin kehittämään toiminnan työturvallisuutta.

Viime vuonna Westenergyllä otettiin käyttöön uusi sisääntulotie, miehittämätön vaaka-asema ja välivarastointikenttä, ja minut palkattiin Westenergylle kenttätyö- ja turvallisuuskoordinaattoriksi. Työskentelin näiden uusien toimintojen ja niihin liittyvän työturvallisuuden kehittämisen parissa. Tällä hetkellä tehtävänimikkeeni on kenttätyö- ja kehitysinsinööri. Tehtäväni on varmistaa, että toiminta Westenergyn laitoksen raaka-aineen ja kemikaalien vastaanotossa on mahdollisimman tehokasta ja turvallista. Työssäni teen paljon yhteistyötä kuljettajien kanssa ja opastan heitä uuden miehittämättömän vaaka-aseman ja kulunvalvontajärjestelmän käyttöönoton kanssa. Westenergyn laitokselle saapuu päivittäin jopa 50 kuljetusta ja yhteensä kuljettajia on useita satoja, ja on tärkeää, että kuljetukset toimivat sujuvasti ja turvallisesti. Parasta työssäni on, että saan työskennellä ihmisten kanssa. Toimintaa kehitetään yhteistyössä, ja olenkin saanut kuljettajilta monta hyvää ehdotusta turvallisuuden parantamiseksi.

Vastaan myös turvallisuusasioiden koordinoinnista laitoksen vuosihuoltojen yhteydessä. Laitoksen vuosihuolloissa työskentelee jopa yli 100 henkilöä, ja tehtäväni on varmistaa heidän työturvallisuutensa ja turvalliset toimintatavat. Vastaan esimerkiksi turvallisuusperehdytyksistä, ohjeistuksesta ja valvonnasta yhdessä Rescue Team Finland Oy:n työntekijöiden kanssa.

Olen työskennellyt turvallisuusalan tehtävissä esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä jo kahden vuosikymmenen ajan. Turvallisuus on vahvasti läsnä myös vapaa-ajallani, sillä toimin vapaapalokunnan yksikönjohtajana ja järjestyksenvalvojana.

Mielikuvani Westenergystä oli alusta alkaen positiivinen. Pidän työympäristöstä ja positiivisesta työilmapiiristä. Olen päässyt hyvin mukaan työporukkaan, vaikka aloitinkin työskentelyn Westenergyllä pandemia-aikana, jolloin kontaktit pidettiin minimissään. Koulutukseltani olen energia- ja ympäristötekniikan insinööri, joten Westenergy on minulle mieluinen työpaikka myös energiantuotannon ja kiertotalouden näkökulmasta katsoen.

HENKILÖSTÖ

 

Henkilöstön kehittymiselle luodaan hyvät edellytykset

Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen on Westenergyllä avainasemassa. Vuosittaisten kehityskeskusteluiden yhteydessä laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma, jossa kartoitetaan yhtiön tarpeet ja ne alueet, joilla työntekijä haluaa kehittyä ja syventää osaamistaan. Vuonna 2022 henkilöstölle kertyi yhteensä 67 koulutuspäivää.

Etätyö osaksi työnteon käytäntöjä

Koronapandemia muutti työnteon käytäntöjä myös meillä Westenergyllä. Esimerkiksi etätyön tekeminen on tullut jäädäkseen, ja suuri osa toimihenkilöistä onkin siirtynyt osittaiseen etätyöhön. Etätyö tuo joustavuutta työntekoon mutta toisaalta vähentää väistämättä kohtaamisia työkavereiden kanssa. Pidämme yhteyttä toisiimme esimerkiksi päivittäisten aamukatsausten avulla, jotka kokoavat koko henkilöstön päivittäin hetkeksi yhteen työntekijöiden fyysisestä sijainnista huolimatta. Osallistumisprosentti aamukatsauksissa on ollut korkea pandemian alusta alkaen, jolloin palaverit siirtyivät etäympäristöön.

Virkistystoimintaa työhyvinvoinnin tueksi

Virkistystoiminta on tärkeää työhyvinvoinnin kannalta ja edesauttaa luomaan yhteishenkeä. Westenergyllä työhyvinvointiryhmä suunnittelee vuosittain mielekästä yhteistä tekemistä. Vielä vuoden 2022 alussa koronapandemia ja -rajoitukset hankaloittivat yhteisten tapaamisten järjestämistä, ja virkistystapahtumien järjestämisen sijaan päätimmekin tehdä lahjoituksen Ukrainaan humanitääriseen apuun. Syksyllä koronatilanteen helpotuttua henkilöstö pääsi tutustumaan jäte-energialaitoksen toimintaan Tšekin Liberecissä. Henkilöstön käyttöön hankittiin myös TyKy-seteleitä, joilla kannustetaan henkilöstöä virkistäytymään ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan vapaa-ajallaan. Henkilöstön käytössä on myös monipuolinen kuntosali.

Opiskelijayhteistyö

Vuoden 2022 aikana Westenergyllä työskenteli yhteensä 47 henkilöä. Tästä määrästä kymmenkunta oli kesätyöntekijöitä, jotka tekivät sijaisuuksia tuotannossa, kunnossapidon tehtävissä sekä erilaisissa toimihenkilötehtävissä ja työskentelivät viheralueiden kunnossapidossa. Suuri osa kesätyöntekijöistä on opiskelijoita, ja teemme yhteistyötä opiskelijoiden kanssa myös esimerkiksi opinnäytetöiden muodossa. Viime vuonna valmistui kaksi opinnäytetyötä, jotka liittyivät laitoksen kunnossapitotoiminnan ja -järjestelmän kehittämiseen.

Westenergyn henkilöstö numeroina vuonna 2022