Vuosikertomus 2022

TUOTANTO

Vastuullista energiantuotantoa

Westenergyn ensisijainen tehtävä on jalostaa omistajayhtiöiden toimittama kierrätykseen soveltumaton jäte sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi. Toiminnan vastuullisuutta ja tehokkuutta pyritään kehittämään jatkuvasti.

Vuonna 2022 Westenergyn jäte-energialaitoksen käytettävyys oli täydet 100 prosenttia. Se tarkoittaa, että laitos oli toiminnassa läpi vuoden lukuun ottamatta suunniteltua vuosihuoltojaksoa maaliskuussa, eikä vuoden aikana ilmennyt häiriötilanteita, jotka olisivat edellyttäneet laitoksen alasajoa. Näin ehjä vuosi on yksilinjaisessa energiantuotantolaitoksessa hyvin poikkeuksellinen, ja olemmekin hyvin tyytyväisiä laitoksen korkeaan käytettävyyteen.

Vuoden 2022 aikana Westenergyn laitoksessa hyödynnettiin energiana noin 195 000 tonnia jätettä. Tästä määrästä jätettä tuotimme vuoden aikana noin 400 gigawattituntia kaukolämpöä ja 90 gigawattituntia sähköä. Tuotimme siis noin 54 prosenttia Vaasan Sähkö Oy:n kaukolämmöstä ja tuottamamme sähkö riittää noin 4 500 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin.

Kesällä laitoksen tuottama ylimääräinen lämpöenergia ohjattiin Vaasan Sähkön energiavarastoon Vaskiluotoon, ja ilmojen kylmettyä ja lämmitystarpeen lisäännyttyä energiaa puolestaan purettiin varastosta kaukolämpöverkostoon. Näin pystyttiin hieman tasaamaan tuotannon ja lämmitystarpeen välistä eroa ja hyödyntämään tuotettu energia mahdollisimman tehokkaasti.

Vuonna 2022 energiamarkkinoita leimasi epävakaus, ja reagoimme tilanteeseen pyrkimällä maksimoimaan laitoksen sähkötuotannon. Turbiinin ohituksia olikin vuoden aikana tavanomaista vähemmän. Turbiinin ohituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa höyryenergia ohjataan ohi turbiinin suoraan kaukolämpökeskukseen ja energia tuotetaan yksinomaan kaukolämpönä. Epävakaus maailmantilanteessa heijastui Westenergyn laitoksen toimintaan myös esimerkiksi savukaasujen puhdistuksessa käytettävien kemikaalien kohonneina hintoina. Huolellisella suunnittelulla ja varautumisella pystyimme kuitenkin varmistamaan laitoksen toiminnan haastavassa tilanteessa.

Westenergyn laitoksen operoinnista vastaavat tuotantopäällikkö, käyttöinsinööri sekä 15 työntekijän muodostama käyttöhenkilöstö.

Tuotannon avainluvut vuonna 2022

 • Käytettävyys
  0
  %
 • Henkilöstö
  0
 • Käyttöaika
  0
  h
 • Hyödynnetty jäte
  0
  t
 • Sähkö
  0
  GWh
 • Kaukolämpö
  0
  GWh
 • Tuhka
  0
  t
 • Metalli
  0
  t
 • Savukaasujen puhdistusjäte (APC-jäte)
  0
  t
 • Kattilatuhka
  0
  t
 • Jätevedet
  0
 • Sade- ja sulamisvedet
  0

Uudistuksia vastaanottotoimintaan

Vuonna 2022 otimme käyttöön uuden sisääntulotien, välivarastointikentän sekä miehittämättömän vaaka-aseman. Uusien toimintojen myötä käyttöön otettiin myös täysin uusi kulunvalvontajärjestelmä. Uuden sisääntulotien ansiosta liikenne ohjautuu Westenergyn laitokselle nykyisin Lintuvuorentien kautta. Välivarastossa pystymme varastoimaan jätettä erityisesti vuosihuoltojen ja häiriötilanteiden aikana siististi sisätiloissa.

Kiertotalousajattelu on ollut vahvasti läsnä projektin toteutuksessa, sillä maanrakennustöissä on hyödynnetty kierrätettyä betonimursketta sekä alueelta valmiiksi löydettyjä materiaaleja, kuten murskattuja kiviä ja pintamaata. Kuluvan vuoden aikana keskitymme optimoimaan uudet toiminnot. Lue Turvallisuus-osiosta kenttätyö- ja kehitysinsinööri Janne Suorauhan työstä uuden vaaka-aseman ja kulunvalvontajärjestelmän käyttöönoton parissa.

KUNNOSSAPITO

Kunnossapidolla luodaan edellytykset korkealle käytettävyydelle

Kunnossapitotoiminnalla luodaan edellytykset siihen, että Westenergyn laitoksen on mahdollista olla lähes ympärivuotisessa toiminnassa. Westenergyn kunnossapitotiimin muodostavat kunnossapitopäällikkö, sähköasentaja, automaatioasentaja sekä kolme mekaanista asentajaa ja oppisopimustyöntekijä. Vuonna 2022 saavutimme 100 % käytettävyyden, johon olemme erittäin tyytyväisiä. Korkeaan käytettävyyteen ovat vaikuttaneet merkittävästi tehokas ennakkohuolto sekä ammattitaitoinen henkilöstö.

Viime vuoden maaliskuussa pidimme ensimmäisen huoltoseisakin noin puoleentoista vuoteen. Tällöin laitoksen tuotanto pysäytetään ja laitoksessa tehdään sellaisia huolto- ja kunnossapitotöitä, joita ei ole mahdollista toteuttaa laitoksen ollessa toiminnassa. Viime vuonna huoltojakson kestoksi oli suunniteltu kaksi viikkoa, mutta saimme suunnitellut työt toteutettua jopa hieman etuajassa. Tämä on erityisesti energiantuotannon näkökulmasta katsoen hieno asia. Viime vuonna vaihdoimme esimerkiksi tulistimien tyhjennyslinjat, mikä on edesauttanut käytettävyyttä. Lisäksi huoltojakson aikana toteutettiin tavanomaisia ennakkohuoltotehtäviä ja määräaikaistarkastuksia sekä mekaanisessa että sähkö- ja automaatiokunnossapidossa. Kattilan kuntokartoitus osoitti, ettei laitoksen kattilassa edelleenkään ole näkyvissä merkittävää kulumista, ja suurempia korjauksia kattilaan onkin suunnitteilla vasta vuonna 2027. Laitteistojen kuluminen on konkreettisempaa laitoksen savukaasujenpuhdistuslaitteistossa.

Ukrainan tilanteen aiheuttamat vaikutukset maailmantalouteen heijastuivat myös Westenergyn toimintaan. Erityisesti erityistöistä pyydettyjen tarjousten saaminen on viivästynyt ja tuotteiden toimitusajat ovat pidentyneet. Myös tarvikkeiden hinnat muuttuvat verrattain nopeasti, mikä on pitkittänyt ostoprosesseja. Hyvällä suunnittelulla olemme pyrkineet varautumaan näihin epävarmuustekijöihin. Vuoden 2021 aikana laitoksessa ei pidetty lainkaan huoltoseisakkia, joten suunnittelulle ja valmistelulle oli käytettävissä hieman tavanomaista enemmän aikaa.

Myös kunnossapitotoimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti, ja olemmekin käynnistäneet projektin laitoksen kunnossapitojärjestelmän uudistamiseksi. Lue alta lisää CMMS projekti-insinöörin Johan Nevanperän työstä kunnossapitojärjestelmän uudistamisen parissa!

 

 

 

JOHAN NEVANPERÄ: Projektina uuden ERP-ratkaisun ja kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto

 

 

Aloitin työurani Westenergyllä neljä vuotta sitten, kun olin ensimmäisen kerran kesätöissä mekaanisen kunnossapidon tehtävissä. Myöhemmin osallistuin kesätöiden lisäksi myös laitoksen vuosihuoltoihin opintojeni ohessa. Viime vuonna laadin opinnäytetyönäni kartoituksen Westenergyn tarpeisiin sopivista kunnossapitojärjestelmistä ja saatuani työn valmiiksi valmistuin Energiatekniikan insinööriksi Vaasan ammattikorkeakoulusta. Minulla on ollut energia-alasta mielikuva nopeasti kehittyvänä alana, joka tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet, ja siksi päädyinkin alun perin opiskelemaan juuri energia-alaa. Westenergyllä olen päässyt seuraamaan energia-alan sekä alaan liittyvän tekniikan ja järjestelmien nopeaa kehitystä.

Valmistumiseni jälkeen työni Westenergyllä sai jatkoa, ja tällä hetkellä työskentelen Westenergyllä CMMS projekti-insinöörin tehtävissä. Tällä hetkellä työtehtäviini kuuluu kehittää uusi kevyt ERP-järjestelmä, joka kattaa yhteistyökumppaneiden ja toimittajien hallintaa, sopimustenhallinnan sekä hankintatoiminnan. ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen työtehtäväni jatkuvat uuden kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton parissa. Projekti on haastava, sillä uusi järjestelmä tule kattamaan kunnossapitotoimintojen lisäksi esimerkiksi ostotoimintaa, urakoitsijoiden hallintaa sekä kunnossapidon raportointia ja kustannusseurantaa. Lisäksi ERP- ja kunnossapitojärjestelmien tulee toimia yhdessä. Projektit ovat hyvin mielenkiintoisia ja tarjoavat mahdollisuuden oppia paljon uutta koko yhtiön toiminnasta. Nautin suuresti, kun saan jonkin sellaisen asian toimimaan, jonka eteen olen tehnyt töitä. Siinä mielessä työ ERP- ja kunnossapitojärjestelmien parissa sopii minulle erityisen hyvin.

Tällä hetkellä teen pohjatyötä ja konfigurointia kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoa silmällä pitäen, samalla kun ERP-järjestelmän kehittäminen etenee. Kyseessä on täysin uusien järjestelmien käyttöönotto, joten teen aktiivisesti yhteistyötä muun henkilöstön kanssa. Yhteistyö sujuu hyvin, vaikka välillä onkin hieman haastavaa löytää kaikille sopivaa ajankohtaa asioiden läpikäymiseksi. Koen, että näkemykseni projektissa otetaan hyvin huomioon. Kokemuksestani laitoksen kunnossapidossa on ollut paljon hyötyä kunnossapitojärjestelmän toimintojen suunnittelussa.

Olen viihtynyt Westenergyllä hyvin, sillä täällä toimintaa kehitetään ennakkoluulottomasti, ja koen, että täällä asioihin pystyy konkreettisesti vaikuttamaan. Myös työilmapiiri on hyvä ja työskentelytavat ovat joustavat. Asun Seinäjoella, mutta pystyn tekemään yli puolet työajasta etätöinä ja yleensä riittää, että käyn laitoksella muutaman kerran viikossa. Etätyö säästää aikaa ja rahaa, kun ei tarvitse ajaa pitkiä työmatkoja päivittäin.